Michalici

Sakramenty

 • Chrzest

  Chrystus rozpoczął swoją publiczną działalność od przyjęcia chrztu w Jordanie. Po swoim zmartwychwstaniu ustanowił nowy chrzest. Powiedział Apostołom: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28,19-20). Uznał, że podobnie jak Żydzi mieli swoje obrzezanie, tak chrześcijanie będą mieli chrzest jako „niezatarte duchowe znamię”, znak włączenia ich do wspólnoty Kościoła. "Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów" (KKK 1213). Każdy ochrzczony zostaje zanurzony w śmierć Chrystusa, z której powstaje przez zmartwychwstanie z Nim jako „nowe stworzenie” (2 Kor 5,17). 

  Podstawowe informacje dotyczące Chrztu Dziecka:

  1. Formalności dotyczące chrztu dziecka załatwiają Rodzice dziecka. Rodzice wybrawszy termin chrztu świętego swojego dziecka, powinni niezwłocznie zgłosić do kancelarii parafialnej. Chrzest zasadniczo powinien odbyć się w parafii, gdzie mieszkają rodzice dziecka. O przynależności do konkretnej parafii decyduje fakt fizycznego zamieszkania, a nie zameldowania.
  2. Jeśli dziecko nie mieszka w parafii Matki Bożej Szkaplerznej i Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Górkach, potrzebne jest zezwolenie na chrzest z Parafii aktualnego zamieszkania dziecka.
  3. Rodzice dziecka zgłaszają się do kancelarii parafialnej z następującymi dokumentami: akt urodzenia dziecka z USC (oryginał do wglądu), świadectwo sakramentu małżeństwa rodziców, dokumenty potwierdzające dane osobowe rodziców, zaświadczenia rodziców chrzestnych z parafii zamieszkania, że mogą pełnić funkcję matki chrzestnej lub ojca chrzestnego,dane chrzestnych (imię, nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania).
  4. Od rodziców chrzestnych bezwzględnie wymagane jest zaświadczenie przyjętego sakramentu bierzmowania (ukończone 16 lat) i zaświadczenie, że są osobami wierzącymi, praktykującymi wiarę, nie żyją w wolnym związku lub żyją na ślubie cywilnym i są wolni od jakiejkolwiek kary kanonicznej. Rodzicami chrzestnymi nie może być dwóch panów ani dwie panie.
  5. W kancelarii parafialnej rodzice otrzymują kartki do spowiedzi świętej dla rodziców dziecka i rodziców chrzestnych.
  6. Rodzice dziecka i rodzice chrzestni są obowiązani wziąć udział w katechezach przed chrzcielnych, po ukończeniu których każdy otrzyma zaświadczenie – certyfikat (udział w katechezach jednorazowo, na zawsze).
  7. Sakrament chrztu świętego w naszej parafii udzielany jest w drugą i czwartą niedzielę miesiąca podczas Mszy Świętej o godzinie 10.00.
  8. W dniu chrztu rodzice dziecka i rodzice chrzestni przychodzą co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem liturgii do zakrystii i składają podpisy w Księgach Chrztu i dostarczają podpisane kartki ze spowiedzi i ewentualnie wcześniej nie dostarczone zaświadczenia.
  9. Rzeczy potrzebne do chrztu: biała szata, która oznacza, że przez chrzest dziecko stało się nowym stworzeniem, oczyszczonym z grzechu pierworodnego i przyoblekło się w Chrystusa, a rodzice i chrzestni mają troszczyć się, by tę nową godność dziecko zachowało nieskalaną aż po życie wieczne; świeca chrzcielna, oznacza, że ochrzczony (a) stał (a) się dzieckiem światłości i prosimy, by Jezus – Światłość Świata oświecał drogi życia.

  Pliki do pobrania

  • Co należy wiedzieć o Chrzcie Świętym?

   0Mb

   pdf

  • Formularz zgłoszenia dziecka do Chrztu

   0Mb

   pdf

  • Kartka do spowiedzi Rodziców Dziecka (1/2 A4)

   0Mb

   pdf

  • Kartka do spowiedzi Chrzestnych (1/2 A4)

   0Mb

   pdf

  • Chrzestni i Świadkowie Chrztu

   0Mb

   pdf

  • Rodzice chrzestni od czasów starożytnych

   0Mb

   pdf

  • Znaczenie Sakramentu Chrztu Świętego

   0Mb

   pdf

  • Nadzieja zbawienia dla dzieci, które umierają bez chrztu

   1Mb

   pdf

  • Katechizm Kościoła Katolickiego o sakramencie chrztu

   1Mb

   pdf

 • Bierzmowanie

  W Dziejach Apostolskich czytamy: „Kiedy Apostoło­wie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Święte­go, bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali Apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego" (Dz 8. 14-17).

  Przez sakrament bierzmowania ochrzczeni otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i są prawdziwymi świadkami Chrystusa /KKK 1285/

  Przygotowanie bezpośrednie do bierzmowania w Diecezji Siedleckiej jest rozłożone na dwa lata, w klasie siódmej i ósmej. Sakrament bierzmowania przyjmują uczniowie klas ósmych szkoły podstawowej, którzy mieszkają na terenie naszej parafii, niezależnie do jakiej szkoły uczęszczają. Kandydaci zgłaszają się na początku klasy siódmej szkoły podstawowej, we wrześniu. Otrzymują katechizm i indeks bierzmowanego.

  Wyakcentowanie i uszczegółowienie niektórych postanowień Synodu diecezji Siedleckiej:  

  1. Przygotowanie bezpośrednie do bierzmowania w diecezji siedleckiej trwa dwa lata.
  2. Spotkania formacyjne winny odbywać się w małych grupach, liczących 12 – 15 uczestników.
  3. Spotkania te prowadzą duszpasterze, osoby konsekrowane, katecheci świeccy, a także odpowiednio przygotowane osoby świeckie.
  4. Przygotowanie prowadzone jest z wykorzystaniem materiałów zatwierdzonych przez Biskupa Siedleckiego. Do materiałów tych należą:
  • Celebracje dla kandydatów do bierzmowania (a także ich rodziców),
  • Poradnik metodyczny dla prowadzących spotkania formacyjne w małych grupach,
  • Katechizm dla kandydatów do bierzmowania,
  • Dzienniczek kandydata do bierzmowania.

  W celebracjach uczestniczą nie tylko kandydaci do bierzmowania, ale także ich rodzice. Rodzice są pierwszymi katechetami (nauczycielami, wychowawcami i świadkami) swoich dzieci, stąd to im powinno bardzo zależeć na uczestnictwie ich dziecka w życiu Kościoła, a także to uczestnictwo potwierdzić swoim podpisem w Dzienniczku kandydata do bierzmowania. Wyrazem tej odpowiedzialności jest wspólne dwuletnie wędrowanie z synem/córką do dnia bierzmowania, czyli dnia obdarowania ich dziecka darem Ducha Świętego we wspólnocie Kościoła dla umocnienia wiary i dawania świadectwa tej wierze.

  Kandydaci powinni jak najszybciej od momentu rozpoczęcia przygotowania przynieść dokument przyjęcia sakramentu chrztu. Świadectwo chrztu winno być dostarczone w terminie 30 dni od czasu pierwszego spotkania w ramach przygotowań.

  Kandydat do bierzmowania przygotowuje się przez:

  • Systematyczne uczestniczenie w niedzielnej Mszy Świętej
  • Korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania raz w miesiącu
  • Uczestniczenie w Nabożeństwie Różańcowym (październik), Roratach, Drodze Krzyżowej, Nabożeństwie majowym.

  Kandydat do bierzmowania odpowiednio wcześniej obiera sobie imię bierzmowania (osoby świętej). Patronem bierzmowanego powinna być osoba bliska osobowości kandydata, którą chciałby naśladować. Wybór patrona nie powinien być podyktowany wpływem mody czy też opinii otoczenia.

  Świadkami bierzmowania powinni być rodzice chrzestni kandydata, a gdy jest to niemożliwe, wówczas inni wierzący (praktykujący) i bierzmowani katolicy, albo sami rodzicie kandydata.

  Pliki do pobrania

  • Katechizm siedlecki do bierzmowania

   1Mb

   pdf

  • Liturgia sakramentu bierzmowania

   0Mb

   pdf

  • Przygotowanie do bierzmowania wg Synodu Diecezji siedleckiej

   0Mb

   pdf

  • Instrukcja przygotowania do bierzmowania wg Synodu Diecezji siedleckiej. Aneks nr 7

   0Mb

   pdf

  • Synod Diecezji siedleckiej o udzielaniu bierzmowania

   0Mb

   pdf

  • Zasady przygotowania dorosłych do bierzmowania

   0Mb

   pdf

  • Przygotowanie dorosłych wg dokumentów Kościoła

   0Mb

   pdf

 • Eucharystia - Pierwsza Komunia Święta

  "Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego" /KKK 1324/

  Pierwsza Spowiedź i Komunia Św. dzieci w naszej Parafii odbywa się w klasie trzeciej szkoły podstawowej.

  Podstawowe przygotowanie do przyjęcia Pierwszej Komunii św. odbywa się w ramach katechizacji szkolnej. Dzieci, które uczą się w szkole podstawowej w Rudzie Talubskiej lub w innych, a przynależą do naszej wspólnoty parafialnej winny być zgłoszone przez rodziców we wrześniu / na początku roku szkolnego /. W terminie wyznaczonym przez przygotowującego księdza należy dostarczyć świadectwo chrztu dziecka - zwolnieni są ci, których dzieci były chrzczone w naszej parafii.

  Rodziców wraz z dziećmi zachęcamy do uczestniczenia, przez cały rok w niedzielnej Mszy św.