Michalici

Gdy śliczna Panna

24-12-2020

facebook twitter
Gdy śliczna Panna Syna Kołysała. Przyjście Syna Przedwiecznego - Narodzenie Pańskie

Noc. W jaskini służącej jako schronienie dla bydła, nad Noworodkiem śpiącym w żłobie pochyla się młoda Matka. Z miłością wpatruje się w maleńkiego Synka. Z boku troskliwie spogląda na Nich dojrzały mężczyzna. Ten obraz utrwalany przez sztukę kościelną staje nam przed oczami, gdy wracamy myślą do wydarzenia o tak zasadniczym znaczeniu dla ludzkości - Bożego Narodzenia.

Dwa tysiące lat temu w Betlejem stał się cud od dawna wyczekiwany przez Żydów, których Pan Bóg wybrał, aby przygotowali świat na przyjście Zbawiciela. Bramą, przez którą Mesjasz wszedł w historię jako Bóg-człowiek, była Maryja. - Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego - usłyszał Archanioł odpowiedź Najświętszej Maryi Panny, wypowiedzianą podczas Zwiastowania. Maryja wybrała bowiem pełną pokory służbę Bogu. Zaufała Stwórcy bezgranicznie i dlatego nie przestraszyła Jej ogromna odpowiedzialność, która na Niej w tamtej chwili spoczęła. W świętą, betlejemską noc, Słowo, które w nadprzyrodzonym akcie Poczęcia stało się Ciałem, ujawniło się światu. Była to niewątpliwie jedna z najszczęśliwszych chwil w życiu Maryi. Spełniło się bowiem to, co kilka miesięcy wcześniej Jej zapowiedział Archanioł Gabriel.

Misja powierzona Niepokalanej nie zakończyła się jednak z chwilą wydania na świat Zbawciela. Bogarodzicę czekały niepozbawione trosk lata opieki nad Synem, a potem dramat obserwowania Jego Męki. Na razie jednak Maryja czuwa nad Dzieciątkiem w kamiennej stajence, adorując Syna jako swego Pana. Matka Najświętsza powinna stać się dla nas przykładem właściwej postawy życiowej, nastawienia na służbę Bogu, a w konsekwencji na służbę innym ludziom. To ważne wskazanie. Nie pycha, a pokora jest postawą godną chrześcijanina. Niejednokrotnie podkreślał to Pan Jezus, dając jako przykład Siebie samego: Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać Swoje życie na okup za wielu – zanotowali Ewangeliści słowa Chrystusa (Mk 10, 45; Mt 20,28).

Wzorem dla wszystkich kobiet powinna być Maryja. To cenny wzór, zwłaszcza dla pań współczesnych, bombardowanych zewsząd ideami konsumpcjonizmu, samorealizacji zawodowej, łatwego, beztroskiego życia, co powoduje u wielu rozdarcie między naturalną skłonnością do macierzyństwa, miłością do dzieci, a podnoszącą status towarzyski, naturalnie w środowiskach „nowoczesnych”, karierą zawodową. Kobiety z natury gotowe są do poświęceń. To cenna cecha. Lepiej jednak, gdy to zaangażowanie emocjonalne zostanie skierowane na rodzinę, dzieci, męża, niż na pracę ponadnormatywną w firmie. Już nawet szkoda wspominać o przypadkach, gdy „kariera” staje się przyczyną zabójstwa poczętego dziecka, do zalegalizowania czego dążą działaczki ruchów feministycznych w Polsce.

Z kolei wzorem dla mężczyzn powinien stać się św. Józef, człowiek, na którym można polegać, pobożny, oddany rodzinie, solidny rzemieślnik. Charakter poszukiwany zarówno przez współczesne kobiety, jak i pracodawców. Niech zbliżające się święta Bożego Narodzenia staną się czasem refleksji nad naszą postawą wobec Boga. Czy traktujemy Go poważnie, czy może na pierwszym miejscu stawiamy własną osobę? Pamiętajmy, że Pan Bóg stworzył człowieka, aby Go znał, czcił, kochał i służył Mu, a przez to osiągnął życie wieczne…

Modlitwa do Dzieciątka Jezus w żłóbku
Jezu, Dziecię złożone w żłóbku, Synu Boga żywego, Synu Dziewicy Maryi, pobłogosław mnie i pomóż mi być małym we własnym mniemaniu, abym mógł podobać się Tobie. Uczyń mnie małym jak kropla wody, abym się zagubił w oceanie Twojej miłości. Pobłogosław moje serce, aby się stało czyste i kochało tylko Ciebie, a wszystko inne w Tobie i dla Ciebie. Pobłogosław mój umysł, aby z łatwością przyjmował prawdy świętej wiary. Pobłogosław moją wolę, aby pragnęła i szukała tylko Ciebie. Oddaję Ci moje serce na Twoje mieszkanie. Weź je na własność - niech zawsze należy do Ciebie, w życiu i po śmierci. Amen.

Modlitwa do Dzieciątka Jezus
Boskie Dzieciątko, prawdziwy Synu Boga, bądź uwielbione
Boskie Dzieciątko, Synu Maryi, bądź uwielbione
Boskie Dzieciątko, mądrości Ojca przedwiecznego, bądź uwielbione
Boskie Dzieciątko, oczekiwanie sprawiedliwych, bądź uwielbione
Boskie Dzieciątko, upragnione przez wszystkie narody, bądź uwielbione Boskie Dzieciątko, Królu aniołów, bądź uwielbione
Boskie Dzieciątko, Zbawicielu nasz, bądź uwielbione.

Litania do Dzieciątka Jezus
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Dzieciątko Jezus, usłysz nas.
Dzieciątko Jezus, wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Boskie Dzieciątko, prawdziwy Synu Boga, zmiłuj się nad nami.
Boskie Dzieciątko, Synu Maryi Panny,
Boskie Dzieciątko, Słowo, które stało się ciałem,
Boskie Dzieciątko, mądrości Ojca przedwiecznego,
Boskie Dzieciątko, przedmiocie upodobania Ojca,
Boskie Dzieciątko, oczekiwanie sprawiedliwych,
Boskie Dzieciątko, upragnione od wszystkich,
Boskie Dzieciątko, Królu Aniołów,
Boskie Dzieciątko, Zbawicielu nasz,
Boskie Dzieciątko, któreś sobie obrało za mieszkanie ubożuchną stajenkę, żłóbek za kolebkę, prostych pastuszków za swych wielbicieli,
Boskie Dzieciątko, które królowie uznali światłością i zbawieniem wszystkich narodów,
Boskie Dzieciątko, skarbniku łask Boskich,
Boskie Dzieciątko, źródło świętej miłości,
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Boskie Dzieciątko.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Boskie Dzieciątko.
Bądź nam miłościw, wybaw nas, Boskie Dzieciątko.
Od niewoli grzechowej, wybaw nas, Boskie Dzieciątko,
Od złości światowej,
Od pożądliwości ciała,
Od pychy żywota,
Przez pokorne narodzenie Twoje, wybaw nas, Boskie Dzieciątko.
Przez chwalebne objawienie się Twoje,
Przez ofiarowanie się Twoje,
Przez niewinność Twoją,
Przez prostotę Twoją,
Przez posłuszeństwo Twoje,
Przez łagodność Twoją,
Przez pokorę Twoją,
Przez miłość Twoją,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Dzieciątko Jezus!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Dzieciątko Jezus!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Dzieciątko Jezus!

K: Będę się radował w Panu.
W: Będę się weselił w Bogu, Jezusie moim.

Módlmy się: Panie Jezu, który z miłości ku nam przybrałeś postać Dzieciątka, ubożuchnego i upokorzonego w żłóbku, uwielbiamy Cię i wraz z mędrcami ofiarujemy Ci złoto gorącej miłości oraz kadzidło żywej modlitwy; uświęć nasze serca, jak niegdyś uświęciłeś serca ubogich pasterzy, abyśmy Ci zawsze wiernie służyli i nigdy nie przestawali wielbić. Amen.