Sakrament chrztu

Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, sam ustanowił sakrament chrztu i polecił go udzielać (Mt 28,19; Mk 16,16). Chrzest jest wyjściem z niewoli (1Kor 10,1—2), wciela w Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, wprowadza w Nowe Przymierze, jest znakiem nowego życia w Chrystusie, obmyciem z grzechu (1Kor 6,11), oświeceniem przez Chrystusa (Ef 5,14), nowymi narodzinami (J 3,5), przyobleczeniem się w Chrystusa (Ga 3,21), odnowieniem przez Ducha (Tt 3,5), zwróconą do Boga prośbą o dobre sumienie (1P 3,21) i wyzwoleniem, które prowadzi do jedności w Jezusie Chrystusie, gdzie zostają przezwyciężone podziały ze względu na stan społeczny, rasę czy płeć (Ga 3,27—28; 1Kor 12,13).

Chrzest jest z wody i Ducha Świętego; udziela się go w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Chrzest jednoczy ochrzczonego z Chrystusem a chrześcijan między sobą. (Ef 1,14).Wprowadza do Kościoła i stanowi początek życia w Chrystusie, którego celem jest „uwielbianie chwały”.
Ochrzczeni żyjący w jednym miejscu i czasie wspólnie ponoszą odpowiedzialność za świadectwo składane Chrystusowi i Ewangelii: Ochrzczeni żyją dla Chrystusa, dla Jego Kościoła i dla świata, który On miłuje, oczekując w nadziei na objawienie się nowego stworzenia Bożego oraz na czas, gdy Bóg będzie wszystkim we wszystkich (Rz 8,18—24; 1Kor 15,22—28.49—57) (Dokument z Limy, nr 9). Chrzest w Chrystusie jest wezwaniem dla Kościołów, aby przezwyciężyły swoje podziały i w widzialny sposób zamanifestowały swoją wspólnotę.
CHRZEST W SANKTUARIUM
 • jest udzielany w drugą niedzielę miesiąca podczas Eucharystii o godz. 10.00 lub w innym terminie uzgodnionym wcześniej w kancelarii parafialnej.
FORMALNOŚCI
 • Rodzice (osobiście –lub jedno z nich) zgłaszają w kancelarii chęć ochrzczenia swojego dziecka najpóźniej na tydzień przed terminem chrztu dziecka;
 • Rodzice okazują w kancelarii dokument: Akt Urodzenia Dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego, oraz jeżeli przyjęli sakrament małżeństwa poza naszą parafią, dokument zawartego sakramentu małżeństwa;
 • Rodzice podają dane personalne rodziców chrzestnych (datę urodzenia, dokładny adres zamieszkania);
 • Jeżeli rodzice mieszkają na terenie innej parafii dostarczają stosowną pisemną zgodę od swojego ks. proboszcz na udzielenie sakramentu chrztu w tutejszej parafii;
 • Rodzice i chrzestni uczestniczą w katechezach  przed chrztem dziecka;
 • Przed chrztem, rodzice chrzestni przynoszą zaświadczenie ze swojej parafii że mogą pełnić funkcję rodziców chrzestnych;
Warunki które muszą spełnić rodzice chrzestni:
 • ukończony 16 rok życia;
 • przyjęty sakrament bierzmowania;
 • nie mają przeszkód w przystępowaniu do sakramentów św.
INNE  INFORMACJE
 • Przy sakramencie chrztu św. asystują zarówno rodzice jak i chrzestni;
 • Do sakramentu chrztu św. przychodzimy 10 minut przed wyznaczoną godziną do zakrystii, by podpisać Księgi Chrztu św.;
 • Gdyby chrzest święty miał być z różnych przyczyn przełożony na inny termin, należy o tym poinformować parafię.
Niżej wymienione Kościoły uroczyście uznają ważność chrztu świętego udzielonego przez duchownego katolickiego: Kościół ewangelicko-augsburski, Kościół ewangelicko-metodystyczny, Kościół ewangelicko-reformowany, Kościół polskokatolicki, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Starokatolicki Kościół Mariawitów, Kościół katolicki.
Ze Statutów IV Synodu Archidiecezji Warszawskiej 2003r.:
 • Statut 242. Właściwym miejscem przygotowania do Chrztu dziecka i jego sprawowania jest własna parafia.
 • Statut 245. Przed Chrztem dziecka rodzice i chrzestni powinni uczestniczyć       w katechezie przygotowawczej, wprowadzającej w tajemnicę sakramentu i jego liturgię.
 • Statut 246. Dzieci ze związków nie sakramentalnych chrzci się w parafii miejsca zamieszkania matki. Przed chrztem należy przeprowadzić rozmowę z rodzicami oraz kandydatami na chrzestnych, celem stwierdzenia, czy dziecko będzie wychowane w wierze katolickiej. Gdy istnieje uzasadniona nadzieja takiego wychowania, proboszcz wyraża zgodę na Chrzest, przyjmując od rodziców i chrzestnych rękojmie na piśmie sporządzone według ustalonego formularza.   W wypadku rodziców lekceważących własny udział w sakramentach świętych, Chrzest należy odłożyć.
 • Statut 251. Do pełnienia funkcji chrzestnego wymagane jest ukończenie 16 lat, przyjęcie Sakramentu Bierzmowania i życie zgodne z wiarą Kościoła.
 • Statut 252. Sprawdzenie, czy kandydat na chrzestnego spełnia przepisane prawem warunki, należy do jego proboszcza. On też wydaje stosowne zaświadczenie kandydatowi, gdy Chrzest odbywa się poza własną parafią.
 • Statut 253. Z okazji chrztu swego dziecka rodzice katoliccy oraz chrzestni powinni przystąpić do Sakramentu Pokuty i przyjąć Komunię Świętą.
Rodzicami chrzestnymi nie mogą być:
 • osoby, które chodząc do szkoły, nie uczęszczały na lekcje religii;
 • osoby które nie przyjęły sakramentu bierzmowania;
 • osoby które żyją w związkach nie sakramentalnych.

Dodaj komentarz