RADOŚĆ ZE SŁUŻBY

 […] służcie Panu z weselem!
Wśród okrzyków radości stawajcie przed Nim!
Wiedźcie, że Pan jest Bogiem;
On sam nas stworzył, my Jego własnością,
jesteśmy Jego ludem, owcami Jego pastwiska.
Wstępujcie w Jego bramy wśród dziękczynienia,
wśród hymnów w Jego przedsionki;
chwalcie Go i błogosławcie Jego imię!
Albowiem dobry jest Pan,
łaskawość Jego trwa na wieki,
a wierność Jego przez pokolenia
(Ps 100[99],2-5)

Czytaj więcej RADOŚĆ ZE SŁUŻBY

XI Diecezjalny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Księdza Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego

W dniu 12 marca 2001 roku 6 ministrantów z naszej parafii wzięło udział w XI Diecezjalnym Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Księdza Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego. W turnieju wzięli udział chłopcy i dziewczęta. Organizatorzy podzielili uczestników na 11 grup wiekowych. Naszą parafię w poszczególnych kategoriach reprezentowali następujący chłopcy:

Czytaj więcej XI Diecezjalny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Księdza Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego

Zjazd Koła Przyjaciół Radia Maryja 23.01.2011

 W dniu 23.10.2011 roku tuż przed godziną 12.00, przybył na niedzielną Mszę św. do Sanktuarium w Górkach długo oczekiwany gość – o. Zdzisław Klawka, były przełożony Prowincji OO. Redemptorystów w Polsce. Cichy bohater, dobrze znany obrońca Radia Maryja. Jak sam wyznał, w tym czasie swego przełożeństwa przeżywał ciężkie chwile. Jednak Radio Maryja dalej pełni swoją dziejową misję w Narodzie Polskim czyniąc uczniów Chrystusowi i tak ta rozgłośnia radiowa stała się niezwykle popularna w Polsce i poza granicami upodabniając się do pracy w rękach biblijnego Dawida obalającego wyniosłego Goliata.

Czytaj więcej Zjazd Koła Przyjaciół Radia Maryja 23.01.2011

Statut Sodalicji Anioła Polski

WSTĘP

„Pokój wam, słudzy Pańscy i służebnice Pańskie! Ponieważ Pan Najwyższy was więcej umiłował aniżeli inne narody, dopuścił na was ten ucisk, abyście oczyściwszy się z waszych grzechów stali się wzorem dla innych narodów i ludów, które niebawem odbiorą karę sroższą od waszej (…).
Wy, Polacy, przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się nawzajem wspomagali, lecz także ratunek poniesiecie innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim. I tym sposobem wprowadzicie dotąd niewidziane braterstwo ludów, Bóg wyleje na was wielkie łaski i dary, wzbudzi między wami ludzi świętych i mądrych, i wielkich mistrzów, którzy zajmą zaszczytne stanowiska na kuli ziemskiej. Języka waszego będą się uczyć na uczelniach na całym świecie. Cześć Maryi i Najświętszego sakramentu zakwitnie w całym Narodzie Polskim. (…)
Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu Wielkiego Papieża.
Ufajcie przeto Panu, bo dobry jest, miłosierny i nieskończenie sprawiedliwy. On pokornych wywyższa i daje im łaskę, a pysznych poniża i odrzuca na wieki. Szukajcie przede wszystkim Królestwa niebieskiego, dóbr duchowych, które trwają na wieki, bo co nie trwa na wieki, nie jest dobrem prawdziwym. Tym sposobem zapełnicie niebo, a na ziemi znajdziecie szczęście, jakiego świat dać nie może.
Polacy! Bóg żąda od was nie walki, jaką staczali najlepsi przodkowie wasi na polach bitew w decydujących chwilach, lecz bojowania cichego, pokornego i znojnego na każdy dzień, szczególnie przeciw nieprzyjaciołom waszych dusz; żąda od was walki w duchu Chrystusowym i w duchu Jego Świętych. On chce od was, abyście – każdy na swym stanowisku – wiedli przede wszystkim każdego dnia bój bezkrwawy. Tylko pod tym warunkiem dostaniecie się do nieba, a w dodatku zajmiecie już tu na ziemi poczytne miejsce między narodami. Pokój wam!”
(Słowa Anioła Stróża Polski skierowane do Narodu Polskiego z dzieła: bł. Bronisław Markiewicz „Bój bezkrwawy”)
I. NAZWA I CEL

 1. Sodalicja Anioła Polski jest katolickim ruchem apostolsko-modlitewnym należącym do Rodziny Michalickiej. Stanowi on kontynuację myśli i idei zainspirowanej przez  Komitet Budowy Pomnika i Szerzenia Kultu Anioła Stróża Polski. Jest  odpowiedzią na zamieszczoną w pismach   bł. ks. Markiewicz informację  o Św. Aniele Stróżu Polski. Kierownictwo i opiekę duchową nad Ruchem sprawuje Zgromadzenie św. Michała Archanioła.
 2. W niniejszym Statucie i innych dokumentach stosuje się wymiennie:
  1. Sodalicja Anioła Polski –  lub skrócona nazwa ruchu ” S A P”,
  2. Parafialna Grupa Sodalicji Anioła Polski  –  tworzy Wspólnotę Parafialną Sodalicji
  3. Członek Sodalicji  Anioła Polski” –  zwany  „Sodalistą”.
 3. Celem Sodalicji  jest:
  1. wynagradzanie Bogu za grzechy ludzkości, a w szczególności wszystkich Polaków, wypraszanie nawrócenia grzeszników i w konsekwencji doprowadzenie do odnowy moralnej i duchowej całego Narodu,
  2. modlitwa w intencji Ojczyzny za wstawiennictwem Anioła Stróża Polski i Patronów naszej ojczyzny,
  3. działalność apostolska Wspólnot podejmowana na rzecz parafii,
  4. działalność apostolska Sodalistów podejmowana indywidualnie w parafii, rodzinie, miejscu zamieszkania i prac.
II. OBOWIĄZKI SODALISTY
 1. Podstawowym obowiązkiem Sodalisty jest codzienna, osobista modlitwa w intencji Kościoła i Ojczyzny, a także ciągła praca nad sobą, zmierzająca do trwania w stanie łaski uświęcającej oraz wyzwolenia się ze wszystkich nałogów i uzależnień.
 2. W trakcie formacji Sodalista w świetle wiary:
  1. pogłębia zrozumienie wartości ewangelicznych i wiedzę na temat świętych Aniołów podejmując współpracę ze swoim Aniołem Stróżem,
  2. pracuje na drodze nieustannego osobistego nawrócenia oraz naśladowania przykładu i nauk Chrystusa, a także zachowuje codzienną łączności z Panem,
  3. otwarty jest na potrzeby społeczeństwa i Kościoła,
  4. bierze udział w odnowie społeczno-moralnej, jako przejaw miłości Ojczyzny i patriotyzmu.
 3. Sodaliści są katolikami otwartymi na działanie Ducha Świętego, Anioła Stróża Polski, świętych Aniołów i świętych Patronów. Pogłębiają oddanie się Chrystusowi i Matce Bożej – Królowej Aniołów i Królowej Polski m.in. przez codzienne odmawianie jednej cząstki różańca świętego.
 4. Dniem jedności modlitewnej Ruchu jest wtorek, który obchodzony jest w Rodzinie Michalickiej  jako dzień anielski. W dniu tym Sodaliści, ofiarując trudy i cierpienia, w szczególny sposób łączą się w modlitwie w intencji Sodalicji  oraz jej żywych i zmarłych członków.
 5. Dniami szczególnej modlitwy w intencji Ojczyzny dla Wspólnot i Sodalistów  są :
  • 30 stycznia – wspomnienie bł. Bronisława Markiewicza, kapłana,
  • 2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Dzień Polonii i Polaków za Granicą, Dzień Sodalicji  Anioła Stróża Polski
  • 3 maja – Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski
  • 2 sierpnia – Najświętszej Maryi Panny Anielskiej,
  • 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, Dzień Wojska Polskiego,
  • 26 sierpnia – Święto Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, rocznica Jasnogórskich Ślubów Narodu z 1956 r.,
  • 28 września – Dzień poświęcenia pomnika Anioła Stróża Polski w Miejscu Piastowym
  • 29 września – Święto św. Michała, Gabriela i Rafała Archanioła
  • 2 października –Wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów,
  • 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,
 6. W rocznicę złożenia Jasnogórskich Ślubów Narodu – 26 sierpnia – Sodaliści osobiście lub we Wspólnocie odnawiają akt osobistego ofiarowania się Matce Bożej zanosząc w tym dniu szczególne modlitwy o wypełnienie tychże Ślubów przez naród polski.
 7. Do dni szczególnych dla Ruchu – 2 maja i 28 września – Sodaliści przygotowują się Nowenną do Anioła Stróża Polski.
 8. W dni rocznic narodowych  Sodaliści pamiętają o wywieszaniu flag państwowych, a dodatkowo w miesiącu listopadzie, o nawiedzeniu grobów obrońców Ojczyzny i zasłużonych Polaków, znajdujących się na terenie parafii.

III.    ZADANIA PODEJMOWANE PRZEZ SODALISTÓW

 1. Apostolatem pierwszoplanowym jest osobiste świadectwo w środowisku, w którym Sodaliści  przebywają.
 2. Działanie Wspólnot i Sodalistów na terenie parafii winno być odpowiedzią na jej aktualne potrzeby, np. włączenie w działalność charytatywną,  trzeźw ościową,  obronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci ,modlitwy w intencji kapłanów itp. W szczególny sposób winni włączać się w uroczystości parafialne.
 3. Zaleca się aby Wspólnoty i Sodaliści , w ramach wolontariatu, podejmowali prace wychowawczą z młodzieżą i dziećmi np. w świetlicach  i oratoriach.
 4. Sodaliści:
  1. wsłuchując się w słowa bł. Bronisława Markiewicza, że dzisiejsze nieszczęścia na świecie pochodzą z zaniedbania głównej cnoty chrześcijan – miłości, mają kochać i praktykować czystość serca, która jest źródłem prawdziwego braterstwa ludów,
  2. zajmują stanowczą postawę przeciwko konsumpcjonizmowi oraz ideologiom i praktykom, które przedkładają dobra materialne nad wartości duchowe i moralne,
  3. budując świat bardziej sprawiedliwy i braterski angażują się w wypełnianie swoich obowiązków pracowniczych oraz dbają o odpowiednie przygotowanie zawodowe,
  4. pamiętając o wezwaniu bł. Bronisława Markiewicza do powściągliwości  starają się ograniczyć wymagania osobiste, żeby móc lepiej dzielić się dobrami duchowymi i materialnymi z innymi, zwłaszcza uważanymi za ostatnich; dziękując Opatrzności za otrzymane dobra doczesne, używają ich jak dobrzy administratorzy, angażując się w tworzenie godnych warunków życia dla wszystkich w Ojczyźnie,
 5. Praktyki pokutne i ascetyczne, takie jak post i wstrzemięźliwość, winny być przeżywane zgodnie ze wskazaniami ogólnymi Kościoła.
 6. Sodaliści starsi wiekiem powinni uczyć się przyjmować chorobę i rosnące trudności jako ofiarę oraz nadawać swojemu życiu głębszy sens.

IV.    PRZYJĘCIE DO SODALICJI

 1. Przyjęcie do Sodalicji odbywa się we Wspólnocie, w formie złożenia Przyrzeczeń, w jednym z dni określonych w pkt. 8 Statutu, albo w dniu patrona parafii lub kościoła (kaplicy) przy którym Wspólnota działa. Poprzedza je pewien okres wprowadzenia, w którym Kandydat zapoznaje się ze Statutem i formami działania Wspólnoty, a Wspólnota ocenia zaangażowanie i postawę Kandydata.
 2. Decyzję o przyjęciu, po zapoznaniu się ze zdaniem Wspólnoty, podejmują zgodnie kapłan – Moderator Wspólnoty oraz Animatorzy Wspólnoty.
 3. Przyjęcie do Sodalicji odbywa się według ściśle określonego Rytuału. Rytuał zatwierdza i zmian dokonuje Moderator Generalny.
 4. Dla Kandydata z parafii, w której Wspólnota nie istnieje, Moderator Generalny w porozumieniu z Animatorami Generalnymi określa zadania indywidualne oraz po ocenie realizacji zadań, podejmuje decyzję o miejscu i czasie złożenia Przyrzeczeń.
 5. O złożeniu Przyrzeczeń przez nowych Sodalistów należy powiadomić Sekretariat Sodalicji.
 6. Sodalicja może posiadać swój strój, określony przez Sekretariat Sodalicji, który może być noszony podczas zebrań, manifestacji i uczestnictwa w liturgii. Na strój może być również zakładany emblemat sodalicyjny.
 7. W przypadku naruszenia niniejszego Statutu, dyscypliny Kościelnej lub norm moralnych, Sodalista może być usunięty z Sodalicji wspólną decyzją Moderatora Wspólnoty oraz Animatorów Wspólnoty. O usunięciu należy powiadomić Sekretariat Sodalicji.
 8. Od decyzji o usunięciu, byłemu Sodaliście przysługuje przez okres 30 dni prawo odwołania się do Sekretariatu Sodalicji, która rozpatruje odwołanie.

V.     ORGANIZACJA

 1. Podstawową komórką Sodalicji jest Wspólnota funkcjonująca w parafii. Poza kościołem parafialnym Wspólnota może być założona przy innym kościele lub kaplicy (filia, rektorat, dom zakonny) albo przy katolickim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
 2. Do założenia Wspólnoty potrzebnych jest trzech Sodalistów.
 3. Wspólnotą kieruje, kapłan opiekun wyznaczany przez ks. Proboszcza, zwany Moderatorem Wspólnoty oraz dwie osoby świeckie; Animator Wspólnoty i jego zastępca – wyłonieni drogą wyborów po trzech spotkaniach tworzącej się Wspólnoty Parafialnej Sodalicji Anioła Polski przy akceptacji Moderatora Wspólnoty.
 4. Moderatorem Wspólnoty funkcjonującej przy domu lub placówce zakonnej może być siostra lub brat zakonny.
 5. Animator Wspólnoty    lub  jego zastępca powinni raz w roku brać udział w organizowanych dla nich zjazdach i dniach skupienia oraz informować, w określony sposób Sekretariat Sodalicji o działalności Wspólnoty.
 6. Działalność Sodalicji koordynuje Moderator Generalny, wyznaczany przez Przełożonego Generalnego Zgromadzenia św. Michała Archanioła na okres trzech lat. Moderator Generalny, do pomocy w koordynowaniu działalności, powołuje na okres trzech lat  Animatora Generalnego i jego zastępcę. Moderator Generalny,  Animator Generalny i jego zastępca stanowią Sekretariat Sodalicji. Mogą być oni wielokrotnie mianowani.
 7. Do zadań Sekretariatu Sodalicji, obok prowadzenia rejestru Wspólnot i ich Członków należy opracowywanie materiałów formacyjnych i pomocniczych, rytuału, organizowanie akcji ogólnopolskich: np.  rekolekcji, dni skupienia, spotkań tematycznych, konferencji, koncertów, kiermaszy ; przygotowywanie komunikatów do publikacji w dwumiesięczniku „Któż jak Bóg” i innych czasopismach religijnych, prowadzenie stron Sodalicji w internecie  jak również inne zadania związane z szerzeniem kultu Anioła Stróża Polski.
 8. Moderator Generalny reprezentuje Sodalicję przed władzami kościelnymi i państwowymi.
 9. Sodaliści, którzy utracili kontakt ze Wspólnotą w wyniku zmiany miejsca zamieszkania, informują o tym Sekretariat Sodalicji.
 10. Wspólnoty zbierają się na dwóch spotkaniach w miesiącu:
  1. pierwsze spotkanie otwarte – modlitewne przed Najświętszym Sakramentem; centralnym momentem spotkania jest Msza Święta w intencji Ojczyzny,
  2. drugie spotkanie zamknięte – organizacyjno-formacyjne obejmuje m.in. przygotowanie działań na rzecz parafii, przybliżenie sylwetki polskiego świętego lub błogosławionego, konferencję na temat Ojczyzny opracowaną na podstawie pism błogosławionych i świętych.
 11. W czasie spotkań Wspólnoty, Sodaliści składają dobrowolną miesięczną ofiarę z przeznaczeniem na finansowanie działalności Wspólnoty. Raz w roku, kwota jednej miesięcznej składki zebranej przez Wspólnotę, przekazywana jest do Sekretariatu Sodalicji z przeznaczeniem na finansowanie ogólnej działalności Sodalicji.

VI.    UDZIAŁ W DOBRACH DUCHOWYCH

 1. Poprzez przynależność do Rodziny Michalickiej, Sodaliści uczestniczą w jej dobrach duchowych, szczególnie w modlitwach zanoszonych w intencji żywych i zmarłych członków Rodziny Michalickiej.

VII.  ZMIANY W STATUCIE

 1. Zmiany w Statucie proponuje Moderator Generalny wraz z Animatorem Generalnym  na wniosek własny lub na podstawie propozycji zgłoszonych przez Wspólnotę. Zatwierdza je Przełożony Generalny Zgromadzenia Św. Michała Archanioła


VIII. ROZWIĄZANIE SODALICJI

 1. Decyzję o rozwiązaniu Sodalicji może podjąć Zarząd Zgromadzenia św. Michała Archanioła.
 2. W przypadku rozwiązania Sodalicji, majątek Sodalicji przejmuje Zgromadzenie św. Michała Archanioła.


Statut zatwierdzony przez Przełożonego Generalnego w dniu 12 czerwca 2009 roku.

Świąteczne opowiadanie

            Płatki śniegu zasypywały New Jersey, swoją niewinną bielą uroczyście oznajmiając nadejście świąt Bożego Narodzenia. Delikatna koronka, z której były utkane, pragnęła okryć latarnie na ponurych, zaśmieconych uliczkach, gdzieś z dala od arktycznych parków, w których hasały rozradowane dzieci, walcząc na śnieżki. Niestety, ginęła powoli, oddając centymetr po centymetrze swego ciała ciepłu szklanego serca… Nie miała szans na przetrwanie. Ale wierzyła, że może coś zmieni. Może ktoś przystanie i spojrzy, i zachwyci się jej rozkoszną śmiercią… Może ta wrażliwość odwróci uwagę od roziskrzonych sklepowych wystaw. Ale… ale głupi jest ten, kto ma na cokolwiek nadzieję.

Czytaj więcej Świąteczne opowiadanie

Boże Narodzenie a może coś więcej niż …

Gdy tak patrzę w tym przedświątecznym okresie, patrzę na świat, ludzi, zastanawiam się dlaczego, po co obchodzimy święta Bożego Narodzenia?
Czy współcześnie ma ono taki sam charakter jak 100 czy 200 lat temu?
Czy to Boże Narodzenie  jest naprawdę BOŻYM Narodzeniem?
A może okres świat jest najlepszym pretekstem do porządków, wielkich zakupów, wypieków? Przepych w sklepach. Kuszące reklamy…
Zastanawiam się czy my-ludzie nie zagubiliśmy prawdziwego sensu świąt… Bardzo często słyszymy, że święta bez tej całej oprawki są niewyobrażalne.
A ja dziś chciałabym zapytać:
 

 

Czytaj więcej Boże Narodzenie a może coś więcej niż …

Krzyż Sługi Bożego

Krzyż Sługi Bożego

Ks. Jerzy Popiełuszko miał 37 lat, gdy został zamordowany. Na część jego męczeństwa w różnych miejscach staja krzyże. 36. postawiono właśnie w Górkach. Jest to krzyż dębowy, składający się z 4 odrębnych, które upamiętniają 4 ewangelistów. Ten najmniejszy wykonany został z katafalku, na którym stała trumna ks. Popiełuszki w czasie pogrzebu. Krzyż ks. Popiełuszki stanął na górce św. Michała, a prowadzą do niego dębowe schody, ustawione między drogą a grotą św. Huberta. Pod tarasem znajduje się „grota relikwii”. – Gromadzimy w niej różne ważne dla rzeczy – wyjaśnia ks. Nowogórski. – Sprowadziliśmy krzyż z Miętnego, urny z ziemią z Monte Cassino, Cmentarza Orląt Lwowskich czy Verde, kwałek muru berlińskiego. Schody prowadzące do groty wykonane są na wzór drogi krzyżowej z Ziemi Świętej.

Plakat

25-lecie Parafii

W bieżącym roku przypada 25-lecie naszej parafii oraz 20-lecie Nabożeństw Fatimskich.

W związku z tym od 21 września rozpoczęliśmy 9 miesięczną nowennę przygotowującą nas do tego wielkiego Jubileuszu. Po ostatnim Nabożeństwie Fatimskim (w październiku) rozpoczęła się peregrynacja figury Matki Bożej Fatimskiej do rodzin z naszej parafii, która będzie trwała około 10 miesięcy. W miesiącu maj 2009 roku zostały przeprowadzone Misje święte dla parafian i pielgrzymów przybywających do naszego sanktuarium.

 Plakat